photobook

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

ALBUM FOTOGRAFICZNY / PHOTOGRAPHY ALBUM

fotografie/photographs Marek Sanak
projekt graficzny/graphic design Amadeusz Targoński
format/format 250x355mm
ilość stron/pages 216

druk i oprawa/printing and binding
Drukarnia Akapit sp. z o.o.
Ul. Węglowa 3
20-481 Lublin

ISBN 978-83-7825-123-1
Lublin 2019

„Utrzymywanie kontaktu z naturą jest najlepszym sposobem na znalezienie drogi do naszego wnętrza i odkrycie każdego strzępu naszej duszy. Dzięki naturze jesteśmy w stanie zobaczyć nasze myśli, uczucia i emocje.“

Zdjęcia z Terry to zmontowane w lustrzanym odbiciu krajobrazy – sfotografowane na Malcie – ale dla widza anonimowe, pozbawione ludzi, bez punktów odniesienia do konkretnej szerokości geograficznej. Czasem zaczynają przypominać testy Rorschacha i tak samo jak one – w zależności od oglądającego i momentu w jego życiu przedstawiać będą różne miejsca i wywoływać różne emocje. Konstrukcja książki podporządkowana jest liczbie trzy. Trzy rozdziały:
Peregrinatio – Pielgrzymka,
Abyssus – Otchłań,
Contemplatio – Kontemplacja.
W każdym z nich trzy cytaty z Boskiej Komedii Dantego.

Terra to historia podróży duchowej. Kolejne jej części to etapy, przez które w różnych momentach życia przechodzi człowiek: kryzys, zwątpienie, a następnie pokonanie przeciwności, własnych słabości i akceptację. Obrazy odwzorowują stany emocjonalne, ale i działają na czytelnika wywołując często niepokój i jednocześnie przynosząc poczucie oczyszczenia, wewnętrznej ciszy czy spokoju. Terra to próba oddania przez fotografię najbardziej pierwotnych i głębokich stanów duchowych. Ale opowieść o tych stanach może być jak najbardziej osobista – dla mnie było to doświadczenie rozstania, załamania i powrotu do równowagi, a finalnie – stworzenia tej książki.

Rozpoznawalność natury w kadrach jest ważna, bo to w niej widzę wielką, pierwotną moc, ale bliższe mi są idee malarstwa abstrakcyjnego i budowania wieloznaczności niż oddawaniu piękna przyrody. Realizując te założenia w nietypowej formie tryptyków i lustrzanych kompozycji – znajduję sobie osobne miejsce w fotografii.

„Keeping in touch with nature is the best way to find our way inside ourselves and discover every shred of our soul. Thanks to nature, we are able to see our thoughts, feelings and emotions.”

Pictures from Terra are landscapes assembled in a mirror image. They were taken in Malta but remain anonymous for the viewer, being devoid of people and not having any reference points to a specific latitude. Sometimes they begin to look like a Rorschach test and just like those – depending on the viewer and the period of life they are in – they will present different places and evoke different emotions. The key to the structure of the book is number three. Three chapters:
Peregrinatio – Pilgrimage,
Abyssus – Abyss,
Contemplatio – Contemplation.
Each accompanied by three quotes from Dante’s Divine Comedy. 

Terra is the story of a spiritual journey. Its subsequent parts represent different stages of life of a person: a moment of crisis, a moment of doubt, followed by a period of overcoming adversities and one’s own weaknesses or by their acceptance. The pictures reflect emotional states, but also elicit a response from the reader, causing them to feel anxious while at the same time bringing a sense of purification, inner quiet and peace. Terra is an attempt to use photography in order to depict the most primal and deep spiritual states. But the story of these states can be very personal – for me it was the experience of parting ways, of an emotional breakdown and of subsequent recovery, which ultimately resulted in the creation of this book.

It is important for the elements of nature featured in the photos to be recognizable, because I think of nature as having this great, primal power. At the same time, the ideas of abstract art and creating ambiguity are closer to my heart than the idea of simply expressing beauty of nature. By pursuing these principles in an unusual form of triptychs and mirror compositions, I have established my own place in photography.

STANDARD EDITION

320,00 KUP TERAZ / BUY

około/about 75 EURO

Edycja limitowana z podpisem autora – 50 niepowtarzalnych egzemplarzy

Edycja limitowana to wyjątkowa wersja książki. Składa się z albumu oraz trzech unikatowych fotografii wydrukowanych na muzealnym papierze Moab Entrada Natural Rag 300 gsm umieszczonych w dedykowanej kopercie. Są to zdjęcia, które nigdzie nie były publikowane. Dodatkowo każda z tych książek jest ręcznie numerowana (od 1 do 50) i sygnowana podpisem autora na specjalnej wklejce we wnętrzu. Towarzyszy jej zakładka z zapowiedziami wydawniczymi autora.

Limited edition with author’s signature – 50 unique pieces

Limited edition is a unique version of the book. It consists of an album and three unique photographs printed on Moab Entrada Natural Rag 300 gsm museum paper placed in a dedicated envelope. These are photographs that have never been published anywhere. In addition, each of these books is hand-numbered (from 1 to 50) and provided with the author’s signature on a special sticker included in a book. It is accompanied by a bookmark with the author’s publishing announcements.

limited edition

1 200,00 KUP TERAZ / BUY

około/about 300 EURO