Polityka prywatności sklepu

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat: ostatnio oglądanych produktów,

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na nasz adres bądź telefonicznie.

Store privacy policy

We provide our clients with full respect for their privacy and protection of their data We process personal data provided to us by our clients in a manner consistent with the scope of the authorization granted by clients and legal requirements, in particular in accordance with the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data (Journal of Laws No. 133, Pos. 883, as amended d.). We store clients’ personal data on servers ensuring their full security. Access to the database only have Every customer who has provided us with his personal data has full access to your data for verification, modification or removal requests.The store does not transfer, sell or lend the collected personal data Customers to third parties, unless this happens with the express consent or at the request of the Customer or at the request of persons authorized under the law of state organs in connection with pending proceedings Our Store also uses cookies. These files are saved to Customer’s computer through our server and provide statistical data on activity The customer to choose our offer to his individual needs and tastes. Customer at he can disable the accept option in his web browser at any time cookies, although you must be aware that in some cases you disconnect these files may affect difficulties in using our Store’s offer. Cookies stored on the client’s computer store information on: recently viewed products,

We would like to draw your attention that if on the website of our Store we provide links to other websites that we do not administer websites, we cannot be responsible for the content of these pages or for the degree privacy protection implemented by the administrators of these websites. Making a decision about switching to such websites, the Customer does so at his own risk. We encourage you by the way to read the privacy policy implemented by these websites before the Customer makes available Advertising and promotional materials are sent to clients only if they have expressed it agreement. This applies in particular to the newsletter sent to the Customer, if he confirms the link clearly indicated by us containing the acceptance of receiving newsletter about current promotions, discounts and new products in our Store. Materials these apply only to the offer of our Store. All questions, applications and suggestions relating to the protection of your privacy, in particular personal data, please report to our address or by phone.