REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Kontakt i sposób porozumiewania się:
 • telefonicznie:  + 48 509 220 042
 • mailowo: mareksanak@mareksanak.pl
 • listownie: Sanak Film Marek Sanak ul. Stanisława Żaryna 7/48, 02-593 Warszawa

SANAK PICTURES

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy pictures.mareksanak.com [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Sanak Film Marek Sanak ul. Stanisława Żaryna 7/48, 02-593 Warszawa, NIP: 549-111-86-75
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  – poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  – e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym.

§3 Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.pl.
 2. Ceny przesyłek określone są w Cenniku dostawy (wysyłka kurierem – przedpłata).
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4 Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowej DHL lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 2. W przypadku płatności przelewem termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5 Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na adres: Sanak Film Marek Sanak ul. Stanisława Żaryna 7/48, 02-593 Warszawa lub inny wskazany przez Sklep w zwrotnej informacji e-mail lub telefonicznie.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy (e-mail lub pisemnie) zawierające wszystkie informacje podane we wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Klient zwraca towar w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres: Sanak Film Marek Sanak ul. Stanisława Żaryna 7/48, 02-593 Warszawa lub inny wskazany przez Sklep w zwrotnej informacji e-mail lub telefonicznie.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego towaru.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę oraz koszt najtańszej przesyłki z cennika. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§7 Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§8 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym tekstów informacyjnych, zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody.

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na wskazany adres email.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji.
 6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

TERMS OF THE ONLINE STORE

Contact and communication method:
 • by telephone:  + 48 509 220 042
 • by email: mareksanak@mareksanak.pl
 • by letter: Sanak Film Marek Sanak ul. Stanisława Żaryna 7/48, 02-593 Warszawa

SANAK PICTURES

§1 General provisions

 1. The online store pictures.mareksanak.com [hereinafter „the Store”] conducts retail sales via the Internet, pursuant to these Regulations [hereinafter „the Regulations”]..
 2. The Store is owned by: Sanak Film Marek Sanak ul. Stanisława Żaryna 7/48, 02-593 Warsaw, NIP: 549-111-86-75
 3. The Regulations are an integral part of the sales contract concluded with the Customer.
 4. The condition of conclusion of the sales contract is acceptance of the Regulations by the Customer.
 5. The prices given in the Store are gross prices (including taxes).
 6. Goods available in the Store are free from physical and legal defects.

§2 Orders

 1. Orders can be placed as follows:
  – through the form available on the Store’s website,
  – by e-mail to the address available on the Store’s website,
 2. The condition of the contract is that the customer must provide data that allows
  verification of the customer and recipient of the goods. The store confirms the acceptance of the order by email or phone. The store has the right to refuse an order, limit the payment method or request prepayment if the order raises reasonable doubts as to the accuracy and reliability of the data provided or the method of payment.
 3. For pages binding information contained on the Store’s website when buying goods at the time of placing the order, in particular: rice, product characteristics, its features, elements included in the set, date and method of delivery.
 4. Information on the Store’s website does not constitute an offer in meaning of the Civil Code. The customer placing an order submits a purchase offer specific item. The sale agreement is concluded upon confirmation Orders by the Customer by clicking the confirmation link in the email sent.

§3 Payments

 1. The customer has the choice of payment methods specified in the Payment methods tab. The entity providing online payment service is Przelewy24.pl.
 2. Shipping prices are specified in the Delivery Price List (courier shipping – prepayment).
 3. The condition for the release of goods is payment for the goods and shipping.

§4 Shipment of goods

 1. The ordered goods are sent by the Store via DHL courier company mail order companies or via “Poczta Polska” – Polish post office.
 2. In the case of payment by bank transfer, the shipment date is extended by the time between placing the order and the date of posting the amount due on the Store’s bank account.

§5 Complaints

 1. In the event of non-compliance of the goods with the contract, the Customer should return the goods complained about along with a description of the non-compliance to the address: Sanak Film Marek Sanak ul. Stanisława Żaryna 7/48, 02-593 Warsaw or another e-mail address or by phone indicated by the Store.
 2. The Store shall respond to the Customer’s complaint within 14 business days from the moment receipt of goods with a description of non-compliance.
 3. When the implementation of a justified complaint involves sending a new product to the Customer or to remove non-compliance, delivery costs are borne by the Store.
 4. Individual settings of the client’s computer and monitor causing erroneous or distorted display of information about goods (e.g. colors) cannot be the basis for a complaint.

§6 The right to withdraw from the contract

 1. On the basis of the Act of 30 May 2014 on consumer rights, a consumer who has entered into a distance or off-premises contract, has the right to withdraw from the contract.
 2. The right to withdraw from the contract is effective if the Customer submits to the Store within 14 days from receipt of the goods, a statement of withdrawal (email or in writing) containing all information provided in the template attached to these Regulations.
 3. The customer returns the goods within 14 days of submitting the statement of withdrawal from the contract, to the address: Sanak Film Marek Sanak ul. Stanisława Żaryna 7/48, 02-593 Warsaw or another e-mail address or by phone indicated by the Store.
 4. Within 3 business days of receiving the parcel, the Store will check the condition of the delivered goods.
 5. Within 7 days of checking the goods, the Store shall return the amount paid to the Customer and the cost of the cheapest package from the price list. The customer should indicate the bank account number, to which the refund amount will be transferred.
 6. The Customer is not entitled to withdraw in the cases specified in the Act, referred to in paragraph 1 above.

§7 Privacy Protection

 1. By placing an order, the Customer agrees to the processing of his personal data only for the purpose of completing the order.
 2. The Customer may also give separate consent to receive materials from the Store advertising and promotion, including a trade newsletter.
 3. The customer has the right to access their personal data and correct them, and request stop processing them and object to their processing.

§8 Intellectual property

It is forbidden to use any materials published on the site. Online Store (including informational texts, photos and descriptions of goods) without written permission.

§9 Entry into force and amendments to the Regulations

 1. The Regulations enter into force on the day of publication on the Store’s website.
 2. These Regulations may be changed.
 3. Amendments to the Regulations will be published on the Store’s website.
 4. Information about changes to the Regulations will be sent to the Customer to the email address indicated.
 5. Amendments to the Regulations enter into force after 14 days from the date of their publication in the manner.
 6. The Store recognizes that the Customer has accepted the changes to the regulations, if they have not terminated the contract until the end of the period indicated in paragraph 5.